Všeobecné podmínky pro dodavatele

1 ÚVODNÍ A OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné dodavatelské podmínky ( dále jen Podmínky dodávky) se vztahují na všechny nakupované služby, zejména na dodávky služeb k vývoji a provozu software a na dodávky k projektům. 

1. Přejeme si, aby vzájemný obchodní vztah byl férový, abychom jako Zákazník dostali kvalitu dodávky odpovídající její ceně a abychom vzájemně postupovali podle jasných pravidel.  
2. Účelem těchto Podmínek vymezit a nastavit tato pravidla, tedy základní podmínky veškerých smluvních dokumentů nákupu a dodávky služeb uzavíraných mezi námi jako Zákazníkem a všemi našimi poskytovateli služeb, nebude-li mezi stranami v jednotlivých případech písemně a oboustranně sjednáno jinak. 
3. Vy jako Poskytovatel prohlašujete, že jste oprávněni k dodávat vaše služby, máte k nim dostatečnou kvalifikaci a všechna potřebná povolení, souhlasy třetích osob a oprávnění. Dále jako poskytovatel prohlašujete, že si uvědomujete že námi nakupovaný rozsah, kvalita termíny mají své důsledky do našich vlastních závazků a pokud je nebudete respektovat, jsme oprávněni negativní důsledky nedodržení termínů a kvality na vás přenést.


2 DEFINICE
21. Služby poskytovatele zahrnují služby dle odstavce 3. Poskytované služby.
22. Zákazník znamená společnost CORTIS Consulting s.r.o.   
23. Poskytovatel znamená subjekt, který má s námi jakožto se Zákazníkem uzavřený smluvní vztah na základě platného Smluvního dokumentu. Poskytovatele vždy zastupuje konkrétní fyzická osoba(y). Poskytovatel svému odpovědnému zástupci zajistí odpovídající kompetence tak, aby měl oprávnění vystupovat jménem Poskytovatele v potřebném rozsahu kompetencí, a to jak ve smluvních dokumentech, tak v průběhu trvání smluvního vztahu. 
24. Datum dodání znamená datum skutečného dodání služeb Zákazníkovi nebo datum, kdy Služby byly v souladu se smlouvou připraveny k předání Zákazníkovi. 
25. Objednávka znamená Zákazníkovu objednávku Produktů, kterou Zákazník vystavil a kterou Poskytovatel prokazatelně akceptoval a potvrdil. 
26. Smlouva znamená smlouvu na dodání služeb, díla nebo Produktů prokazatelně uzavřenou mezi Zákazníkem a Poskytovatelem. 
27. Smluvní dokument je Objednávka, Smlouva nebo jiná písemná dohoda prokazatelně odsouhlasená a akceptovaná Poskytovatelem i Zákazníkem.
28. SLA znamená přílohu Smlouvy či samostatnou dohodu obsahující popis způsobu zajištění a provozování sjednaných služeb. 
29. Produkty znamenají produkty třetích stran, které jsou Poskytovatel dodává zákazníkovi jako součást poskytovaných služeb nebo zcela samostatně.  


3  NAKUPOVANÉ SLUŽBY

31. Tyto podmínky nákupu se vztahují především na dodávky služeb k vývoji a provozu software a na dodávky k jednotlivým projektům. Typicky se jedná o služby poradenství, podpory, vývoje, údržby nebo profylaxe.
32. Veškeré náklady související s poskytnutím služeb, včetně dopravy, ubytování, energií, pracovního vybavení, licencí a další možných nákladů nese Poskytovatel v rámci sjednané ceny není-li mezi Poskytovatelem a Zákazníkem písemně dohodnuto jinak.
33. Poskytovatel je povinen obstarat si veškeré věci a podklady potřebné pro plnění smlouvy, pokud nebude ve smluvních dokumentech stanoveno jinak. Jestliže byly při poskytnutí služby použity věci předané Zákazníkem, neodpovídá Poskytovatel za takové vady služby, které byly způsobeny použitím těchto věcí, jestliže ani při vynaložení odborné péče nemohl odhalit nevhodnost těchto věcí pro poskytnutí služby, nebo na ni Zákazníka písemně upozornil, avšak Zákazník trval na jejich použití. Veškeré věci předané Zákazníkem poskytovateli k poskytnutí služby zůstávají ve vlastnictví Zákazníka. Poskytovatel ihned po zjištění písemně vyrozumí objednatele o jakékoliv ztrátě, zničení nebo poškození věcí předaných mu Zákazníkem. 


4 LICENCE A PRÁVA

41. Vznikne-li v rámci poskytování Služeb jako výsledek samostatně funkční proprietární dílo (například samostatně běžící aplikace), chráněné jako dílo autorské, uděluje poskytovatel bezplatně předáním takového díla Zákazníkovi oprávnění užít takové dílo všemi způsoby užití známými ke dni uzavření příslušného Smluvního dokumentu. Zákazník není povinen oprávnění využít. . 
42. Veškeré informace, údaje, know-how, výkresy a náčrtky, specifikace i další podklady poskytnuté Zákazníkem poskytovateli v souvislosti s plněním smlouvy:
a) zůstávají ve vlastnictví Zákazníka,
b) jsou svou povahou důvěrné a poskytovatel je nesmí poskytnout ani umožnit jejich zpřístupnění jakýmkoliv třetím osobám (ve stejném rozsahu je poskytovatel povinen zavázat k mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací a podkladů své zaměstnance, kteří k těmto informacím a podkladům budou mít přístup),
c) poskytovatel je bez předchozího výslovného písemného souhlasu Zákazníka nepoužije za žádným jiným účelem než k poskytnutí služeb Zákazníkovi. Zákazník je k prosazení jeho vlastnických a dalších práv a chráněných zájmů oprávněn v případě důvodné hrozby jejich porušení nebo jakéhokoliv jejich již existujícího porušení poskytovatelem nebo třetími osobami, oprávněn učinit taková opatření, která uzná s ohledem na jemu známé skutečnosti za vhodná.


5 ODPOVĚDNOSTI A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

51. Jako Poskytovatel se zavazujete, že vámi poskytnuté Služby budou:
(a) poskytnuty v řádné kvalitě a že k nim budete postupovat s náležitou péčí
(b) co do rozsahu, jakosti a provedení odpovídat údajům uvedeným ve Smluvních dokumentech;
(c) kompletní, a to včetně veškerých případných dokladů nutných k řádnému převzetí služby;
(d) prosty jakýchkoliv jiných věcných, faktických a právních vad; Jakékoliv skryté vady, které vznikly jako důsledek porušení povinností Poskytovatele nebo které měl Poskytovatel měl vědět, kdyby postupoval s náležitou péčí musíte jako Poskytovatel odstranit na své náklady; 
(e) vyhovovat ve všech dalších ohledech požadavkům stanovenými všemi aplikovatelnými právními předpisy, technickými, bezpečnostními a dalšími normami;
(f) pokud je toho třeba, poskytnuty spolu s příslušnými doklady a dokumentací v českém jazyce;
(g) pokud bude v souvislosti s poskytnutím služby poskytovatelem dodán Produkt, je Poskytovatel
povinen dodat objednateli s tímto Produktem i veškeré příslušné doklady a dokumentaci k Produktu 
(např. dokumenty nezbytné k bezpečnému zacházení s ním, návod k použití apod.). Jako Zákazník jsme oprávněni odmítnout převzetí poskytnuté služby, která nesplňuje jednu či více z výše uvedených podmínek. Je-li to pro předmětný druh Služeb obvyklé, je součástí poskytnutí služby i řádné proškolení osob určených objednatelem a provedení zkoušek, které je v těchto případech zahrnuto v ceně, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak ve Smluvních dokumentech. 
52. Jako Poskytovatel jste povinen poskytnout služby v rozsahu, termínu a za cenu uvedené ve Smluvním dokumentu nebo v při následné komunikaci dodávky. V případě, že ve Smluvním dokumentu není termín poskytnutí služby uveden, je poskytovatel povinen poskytnout službu, resp. zahájit její poskytování bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne akceptace Smluvního dokumentu. V případě, že služba nebo její jakákoliv část není poskytnuta včas, je objednatel oprávněn, aniž by tím byla dotčena jeho oprávnění vyplývající ze zákona, od dané smlouvy bez dalšího odstoupit nebo požadovat odpovídající slevu. O prodlení s poskytnutím služby v případě následné nemožnosti plnění platí ustanovení právních předpisů. 
53. Převzetí poskytnuté služby v řádné bude objednatelem potvrzeno na příslušném předávacím nebo akceptačním dokumentu, nedohodnou-li se poskytovatel a objednatel jinak. Je-li to s ohledem na povahu poskytovaných služeb možné, zajistí objednatel prohlídku hmotně zachyceného výsledku poskytnutých služeb při jeho převzetí. 
54. Poskytovatel výslovně ujišťuje zákazníka, že poskytované služby jsou bez jakýchkoli vad. Zákazník oznámí poskytovateli případné vady poskytnutých služeb bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Užití § 2111, § 2112 a § 2605 odst. 2 OZ se vylučuje.
55. Jako Zákazník jsme oprávněni odmítnout poskytnutí služby před sjednaným termínem plnění pokud její kvalita nebo rozsah neodpovídá zadání nebo standardu daného odvětví (industry strandard).  
56. Poskytovatel nese odpovědnost za škodu způsobenou Zákazníkovi úmyslně či hrubou nedbalostí v důsledku porušení jeho povinností poskytovatele Služeb nebo dodavatele Produktů. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost, k předcházení vzniku škod a k minimalizaci vzniklých škod.  
57. Odpovědnost Poskytovatele se nevztahuje na okolnosti vylučující odpovědnost dle platných ustanovení občanského zákoníku nebo na škody způsobené vyšší mocí, tedy na mimořádné, nepředvídatelné, nepřekonatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, na škody způsobené neodborným jednáním, chybami či nedostatečnou kvalifikací Zákazníka a jeho pracovníků či uživatelů, jejich zanedbáním bezpečnostních pravidel a jiných povinností, nedodržením pracovních postupů, návodů a pokynů uvedených v dokumentaci Produktů a / nebo doporučeních Poskytovatele nebo výrobce či dodavatele Produktu, porušením právních předpisů, porušením práv duševního vlastnictví Produktů v důsledku úprav Produktů bez souhlasu Poskytovatele nebo výrobce a na škody způsobené v důsledku chyb třetích stran, které nemohl Poskytovatel ovlivnit ani předpokládat. Dále se jeho odpovědnost nevztahuje na škody vyplývající ze změny zákonů, rozhodnutí nebo opatření správního orgánu, z válečného aktu, útoku, stávky, blokády, výluky nebo jiných okolností spadajících mimo kontrolu Poskytovatele.
58. Poskytovatel bude při poskytování Služeb brát zřetel na provozní potřeby a požadavky Zákazníka a jeho vnitřní předpisy a jednotlivá plnění bude provádět s náležitou péčí a v úzké součinnosti se Zákazníkem. 
59.  Poskytovatel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při poskytování Služeb prostřednictvím využití svých zkušeností a znalostí. 
510. Poskytovatel je oprávněn pověřit poskytováním Služeb nebo Produktů nebo její části třetí osoby. V takovém případě odpovídá Poskytovatel za plnění poskytnuté třetí osobou, jako kdyby příslušné plnění poskytl sám.
511. Poskytovatel odpovídá za řádné pojištění jeho odpovědnosti za škodu na způsobenou nekvalitně dodanou Službou.  
512. Poskytovatel prohlašuje a zavazuje se, že má potřebná a platná povolení a oprávnění k provádění veškerých činností dle smlouvy a že splňuje všechny další potřebné podmínky, povolení a oprávnění vyžadované právními předpisy České republiky s tím, že za jejich dodržování nese poskytovatel plnou odpovědnost. Poskytovatel se zavazuje, že všechny osoby jím použité k poskytování služeb pro objednatele v sídle či provozovně objednatele byly po celou dobu řádně proškoleny ve všech potřebných aspektech a byly zdravotně i odborně způsobilé pro vykonávání sjednaných činností. 
513. Pokud bude poskytovatel při poskytování služeb používat nástroje, přístroje, nářadí, apod. (dále společně též jen jako „nástroje“), zavazuje se, že budou v řádném technickém stavu a na vyžádání je poskytovatel povinen předložit objednateli potřebnou dokumentaci vztahující se k použitým nástrojům.
514. Poskytovatel se zavazuje, že na jím poskytovaných službách se budou podílet pouze pracovníci, kteří mají kvalifikaci odpovídající řádnému poskytnutí služby. Poskytovatel je oprávněn použít pro plnění smlouvy třetí osoby pouze s předchozím souhlasem objednatele; pokud poskytovatel použije k plnění smlouvy třetí osoby, odpovídá v takovém případě tak, jako by plnění poskytoval sám. 


6 CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

61. Za poskytnutí Služeb nebo Produktů bude vystaven Daňový doklad dle platných právních předpisů a v souladu se Smluvními dokumenty. Pokud daňový doklad nemá sjednané náležitosti, Zákazník je oprávněn jej vrátit Poskytovateli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, řádně opravené faktury Zákazníkovi. 
62. Splatnost ceny činí 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu vystaveného poskytovatelem. 
63. Za den zaplacení se považuje den připsání celé částky na bankovní účet Poskytovatele.
64. Cenu za Služby zaplatí Zákazník na základě podmínek uvedených v Objednávce nebo Smlouvě na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem, tedy podle jejich charakteru buď za každý uplynulý kalendářní měsíc nebo po ukončení ucelené části díla akceptaci takové části.
65. Po řádném plnění služeb ze strany Poskytovatele Zákazník na jeho vyzvání bezodkladně takové plnění potvrdí formou akceptačního, předávacího protokolu nebo výkazu práce. Pokud jej do týdne od řádného plnění Zákazník nepotvrdí ani nevznese oprávněné námitky, je plnění chápáno jako bezvadné a akceptované a Poskytovatel má právo na úhradu ceny. Při akceptaci se Poskytovatel řídí postupy, šablonami a prostředím Zákazník.
66  Služby jsou dodávány na základě Smluvních dokumentů, ve kterých je uveden jejich rozsah, cena a případně další upřesňující podmínky nad rámec těchto všeobecných podmínek. 
67. Za dokončenou službu bude považována každá služba, jestliže bude splňovat kritéria dokončení stanovená ve Smluvních dokumentech.
68. Výhrady k vyúčtování plnění je Zákazník oprávněn učinit vůči Poskytovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu.
69. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud daňový doklad nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit Poskytovateli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, řádně opravené faktury objednateli.


7 OCHRANA DAT A INFORMACÍ, DŮVĚRNÉ INFORMACE, OSOBNÍ ÚDAJE

71. Zájmem Zákazníka ve smyslu způsobené škody, je chránit svoje data a informace , a to především před nežádoucím zveřejněním, zpřístupněním, zneužitím, krádeží, neoprávněným užitím, odcizením, únikem, narušením, nežádoucími změnami nebo špionáží. Pokud poskytovateli vznikne na základě zákona, rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné správy povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit jakoukoliv důvěrnou informaci, popř. jinou skutečnost, jejíž utajení je povinen dle tohoto odstavce zabezpečit, je povinen o tomto bez zbytečného odkladu a pokud možno předem informovat objednatele včetně sdělení, o jakou informaci se jedná.
72. V rámci poskytování Služeb může mít Poskytovatel přístup k důvěrným informacím Zákazníka. 
73. Za důvěrné informace se považují všechna data, která obsahují know-how Objednatele, zejména zdrojový kód, přístupové údaje a další obsahově významné informace, které nejsou veřejně přístupné a jejich zveřejnění by mohlo Objednateli způsobit újmu nebo škodu.
74. Za důvěrné informace se nepovažují skutečnosti, které nemají povahu obchodního tajemství, které ke dni účinnosti této dohody byly obecně známými, veřejně přístupnými nebo jsou v obchodních kruzích druhé smluvní strany běžně dostupné, nebo se po nabytí účinnosti této dohody takovými stanou jinak, než z důvodu nebo v důsledku porušení této dohody
75. Poskytovatel je povinen zajistit utajení důvěrných informací obvyklým způsobem a vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o jeho vlastní důvěrné informace. V případě, že technické důvody vynutí uložení důvěrných informací na média pod kontrolou poskytovatele, budou zde uchovány bezpečným způsobem a pouze po nezbytně nutnou dobu vyvolanou technologickým postupem a po uplynutí této doby budou bezpečně smazána. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy.
76. Poskytovatel se zavazuje, že
a) podnikne všechna opatření, aby se zachovala důvěrnost informací,
b) bude používat a aplikovat informace výlučně pro účely potřeby plnění této smlouvy
c) nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace,
d) bude přistupovat ke všem citlivým informacím vzájemně sděleným v rámci této spolupráce s maximální obezřetností a partnerskou důvěrou a respektem.
77. Poskytovatel se zavazuje, že přístup k důvěrným informacím budou mít pouze osoby, které se budou podílet na plnění této smlouvy a to v rozsahu nutném k naplnění jejího předmětu, a že nebudou nahlížet, zobrazovat, stahovat ani jinak zasahovat do důvěrných informací Objednatele pokud to nebude vyžadovat plnění této smlouvy.
78. Poskytovatel se zavazuje, že všechny jednotlivé osoby, které se budou podílet na plnění této smlouvy a budou mít přístup k důvěrným informacím, budou o mlčenlivosti poučeni a budou mlčenlivostí vázáni. V případě, že bude Poskytovatel k poskytování služeb používat osoby třetích stran, vztahují se na ně všechny jeho povinnosti dle této smlouvy, jako by služby zajišťoval on sám.
79. Porušením důvěrnosti informací dle této smlouvy je chápáno především, ale ne výlučně:
a) předání informací třetí osobě, která není součástí předmětu plnění,
b) zveřejnění důvěrných informací,
c) rozmnožení a rozšíření poskytnutých důvěrných informací,
d) umožnění úniku důvěrných informací v důsledku nedodržování bezpečnostní dobré praxe,
e) umožnění přístupu k důvěrným informacím neoprávněnými osobami,
f) únik informací jakýmkoliv nedbalostním jednáním
g) hrubá nedbalost nebo úmyslné jednání vedoucí ke zpřístupnění, zneužití, krádeži, neoprávněnému užití, odcizení, úniku, narušení, nežádoucím změnám nebo špionáži;
710. Obě strany se pro účely splnění tohoto závazku zavazují dodržet všechna potřebná opatření, aby nedošlo k úniku informací, zejména:
a) bezpečné předávání informací,
b) používání bezpečných komunikačních a informačních technologií,
c) neukládání, nezveřejňování a nešíření informací na médiích, která nejsou pod kontrolou,
d) rozmnožování a rozšiřování poskytnutých informací jen v nebytné míře,
e) zamezení přístupu k informacím neoprávněnými osobami,
f) vyvarování se nedbalostního jednání, které by umožnilo přístup k informacím.
711. Právo nakládat s důvěrnými informacemi má Poskytovatel pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
712. Dojde-li k ukončení vzájemné spolupráce, zavazuje se Poskytovatel vymazat důvěrné informace dle této smlouvy ze všech médií za zařízení, kam tyto informace uložil, a to nejpozději druhý den po skončení této spolupráce.
713. Poskytovatel se dále zavazuje nezveřejnit žádnou důvěrnou informaci, údaj či dokument související se Projektem bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, s výjimkou soudního či správního řízení, požadavku právního zástupce, finančního či jiného poradce jedné ze smluvních stran, nebo pokud se jedná o zákonnou povinnost, a to v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro uplatnění práva nebo splnění povinnosti.
714. Žádné ustanovení této smlouvy nebrání nebo neomezuje Poskytovatele zveřejnit nebo obchodně využít jakékoliv technické znalosti, dovednosti nebo zkušenosti obecné povahy, kterou získal při plnění této smlouvy.
715. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti se strany dohodly, že pokud Poskytovatel jakýmkoliv způsobem svůj závazek ochrany důvěrných dat poruší, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500.000,- CZK. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody ze strany Objednatele.


8 ROZHODNÉ PRÁVO

81. Smluvní vztah vzniklý potvrzením Smluvních dokumentů se bude řídit a ve všech směrech vykládat podle českého práva, zejména podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a autorského zákona v účinném znění.

Verze účinná od 30.9.2015

CORTIS Consulting s.r.o,  jako "Zákazník"

CORTIS Consulting s.r.o. se sídlem Teslova 1202/3, 30100 Plzeň, IČ: 26397668, DIČ: CZ26397668, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 17692.


Designed by Cortis | Copyright © 2020 Cortis consulting All rights reserved | Autor ikon